9-10 Νοεμβρίου 2019 : ΚΕ.Δ.Ε.Α  Α.Π.Θ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2ο Πα.Φ.Συ.Γ.Ε

18hrs of Sustain-ABLE Agriculture